+32 (2) 646 31 11 translat@pauljanssens.be

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Op onze facturen zijn de hiernavolgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
Ze staan vermeld op de keerzijde van onze facturen.

Algemeen

Behoudens andersluidende overeenkomst met de klant zijn de onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing tussen partijen, niettegenstaande alle algemene aankoopvoorwaarden die daarmee in strijd zijn.

Eigendomsoverdracht en auteursrechten

De eigendomsoverdracht van de vertaling en die van de ermee verbonden intellectuele rechten, vinden pas plaats na de volledige betaling van de factuur en niet bij de levering van de vertaling ook al gebeurt die vóór de betaling. In geval van misbruik ter zake, wanneer bijvoorbeeld een klant de factuur of de vertaling ook al zij het slechts gedeeltelijk betwist en de vertaling toch gebruikt, heeft Paul Janssens nv het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 1.700 euro, onverminderd het recht om een klacht in te dienen wegens schending van het auteursrecht.

Facturen

Onze facturen zijn contant betaalbaar.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd, onverminderd iedere andere schadevergoeding.

Bij wanbetaling wordt het factuurbedrag verhoogd met een schadeloosstelling van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, onverminderd iedere bijkomende schadevergoeding.

Klachten

Klachten over de vertaling moeten ons binnen de 5 dagen na de levering per aangetekend schrijven worden verstuurd, met een kopie per fax of e-mail.

Klachten na deze datum of ongemotiveerde klachten worden nietig beschouwd.

Onderzoekskosten ten gevolge van ongegronde klachten zijn ten laste van de klant.

Het bureau is niet verantwoordelijk indien de vertaling niet het typisch jargon of de eigen terminologie van een bedrijf of klant heeft gebruikt, indien de klant ons dit jargon of die eigen terminologie niet voorafgaandelijk heeft meegedeeld.

Betwistingen

Betwistingen betreffende facturen worden enkel in aanmerking genomen indien zij ons binnen de acht dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld.

Klachten kunnen niet van rechtswege aanleiding geven tot de betwisting van een factuur. Inderdaad, overeenkomstig het juridisch adagio “Uitvoering in natura van een overeenkomst primeert op de uitvoering bij equivalent(*)“, m.a.w. in geval van gebrekkige levering, om welke reden dan ook, moet de leverancier eerst de mogelijkheid geboden worden zijn fout te corrigeren alvorens er van een verminderde of volledig betwiste factuur sprake kan zijn.

(*) Zie:

Arresten van het Hof van Cassatie van 05.01.1968 en 30.01.1965

Arrest van het Hof van beroep van Luik van 15.06.1995

Aansprakelijkheid

Indien er toch enige aansprakelijkheid in hoofde van de nv Paul Janssens zou zijn, blijft deze beperkt tot het bedrag van de factuur.

Bevoegde rechtbank

Alle geschillen in dit verband worden alleen beslecht door de rechtbanken van Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing.

ALGEMENE INFORMATIE INZAKE WERKWIJZE

Op de keerzijde van onze facturen wordt ook bij wijze van informatie naar de hierna volgende werkwijze verwezen
Bestekken

Onze bestekken worden u gratis binnen de 2 uur van uw verzoek per email bezorgd. Voor ingewikkelde en tijdrovende bestekken voor complexe opdrachten kunnen een uurtarief van 65 € en bijkomende onkosten aangerekend worden, die, ingeval van bestelling, van het factuurbedrag worden afgetrokken.

De prijsraming kan op verschillende manieren gebeuren. Onze gebruikelijke methode bestaat in een raming van de prijs op basis van de lengte van de brontekst (aantal regels van 55 aanslagen) met een marge in min of meer van 10-20 % al naargelang van de talencombinatie. Zulke prijsraming is derhalve benaderend.Voor een snelle prijsraming beschikken wij graag over een wordversie van de brontekst.

Op verzoek van de klant kunnen we ook offertes opstellen op grond van het aantal woorden in de brontekst. Indien dit niet wordt gevraagd, zijn onze bestekken benaderend: de lengte van de vertaling en dus de prijs worden geraamd.

Voorschotten

In de regel vragen wij geen volledige noch gedeeltelijke voorafbetaling alvorens de vertaling aan te vatten.

Supplementen

Supplementen worden aangerekend voor dringend werk, ingewikkelde lay-out, uitgebreide en tijdrovende invoering van cijfers en technische codes, slecht leesbare teksten en zeer moeilijke teksten die opzoekingen vergen.

Beëdigde vertalingen (+ 30 %)

Voor dringende opdrachten worden supplementen aangerekend, gaande van 100% voor opdrachten binnen de 24 uur, tot 20% vanaf 300 regels van 55 aanslagen per dag.

Annuleringen

Vertalingen:

Er wordt geen schadevergoeding gevraagd voor annuleringen van vertalingen ook niet tijdens hun uitvoering tenzij het bedrag van het vóór de annulering reeds vertaalde deel.

Tolkopdrachten:

Voornamelijk wat tolkopdrachten met conferentietolken betreft geldt, behoudens andersluidende overeenkomst met de klant :

Annulering

  • tot 3 weken voor de uitvoering : kosteloos
  • Tussen 3 weken en 1 week voor de uitvoering : 10 % van de kostprijs
  • tot 1 week op voorhand : vergoeding van 30 % van de kostprijs
  • tot 2 dagen voordien : vergoeding van 75 % van de kostprijs
  • de dag zelf : 100 %